Altrovino - Algemene verkoopsvoorwaarden

(Versie 01.01.2022)

 1. Onze verkopen en leveringen gebeuren tegen volgende voorwaarden.
  De koper wordt verondersteld ze te kennen en te aanvaarden door het feit zelf van de koop.
 2. Deze prijslijst vervangt alle vorige prijslijsten.
 3. Al onze prijzen worden slechts bij wijze van informatie opgegeven, binden ons niet en zijn behoudens verkoop..
 4. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst primeren deze algemene voorwaarden op alle andere verkoopsvoorwaarden, in het bijzonder op de voorwaarden die de koper eventueel op eigen briefpapier of bestelling zou formuleren..
 5. Al onze facturen zijn contant te betalen, tenzij anders overeengekomen. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt van rechtswege zonder enige ingebrekestelling een intrest eisbaar van 1% per maand op het bedrag vanaf de factuurdatum. Ten titel van schadevergoeding zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 10% met een minimum van € 50,- onverminderd intresten en kosten..
 6. Niet-tijdige betaling resulteert van rechtswege en zonder aanmaning in het staken van verdere verkopen of leveringen..
 7. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs de niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder aanmaning onmiddellijk opeisbaar..
 8. De koopwaar blijft de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen. Het risico gaat over op de koper vanaf de levering..
 9. De bestellingen worden uitgevoerd zonder garantie van levering op vaste datum. Wijzigingen of laattijdigheid van leveringen in hoofde van de verkoper geven de koper niet het recht de koop te annuleren of om hiervoor een schadevergoeding te eisen..
 10. Klachten betreffende de factuur of de levering worden enkel aanvaard indien aangetekend verzonden, binnen de acht dagen na leveringsdatum..
 11. Op deze koop is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van Gent bevoegd.