Het gebruik van de Altrovino website impliceert dat de bezoeker (hierna "de gebruiker" genoemd) zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Onder "informatie" wordt hieronder verstaan informatie onder welke vorm dan ook zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, software, grafische elementen of andere items.

1. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren.

Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan (tenzij Altrovino uitdrukkelijk in de mogelijkheid tot opslaan van de informatie voorziet door middel van een "Sla op" button) of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

2. Aansprakelijkheid

 • Altrovino besteedt veel zorg aan de creatie van deze website; de informatie die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen.
 • Nochtans kunnen Altrovino en haar leveranciers van inhoud (hierna "content providers" genoemd) noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Alle verstrekte informatie wordt " zonder meer " zonder garantie van om het even welke aard verschaft
 • De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek kan worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging.
 • Altrovino en haar content providers zijn niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.
 • Altrovino en haar content providers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de Altrovino website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.
 • Altrovino en haar content providers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van Altrovino en verwante informatiediensten.

3. Hyperlinks naar sites van derden

 • De Altrovino website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de gebruiker aangeboden. Altrovino is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
 • Het aanbieden door Altrovino van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat Altrovino de elementen die deze sites bevatten zou goedkeuren; noch impliceert het feit dat Altrovino haar gebruikers het gemak van hyperlinks aanbiedt noodzakelijkerwijze enige samenwerking tussen Altrovino en de uitbaters van deze sites.
 • Altrovino kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.

4. Intellectuele eigendomsrechten

 • De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van Altrovino en van de betrokken content providers.
 • De teksten, afbeeldingen en andere items die op de Altrovino site of deze van de betrokken content providers verschijnen, worden door het auteursrecht beschermd : reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn strikt verboden, tenzij indien voorafgaandelijk, de schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht werd bekomen. Beelden, teksten en artwork komen van Altrovino zelf, Tashco-creatief ontwerpburo en FAQts-webdevlopment. Enkele beelden komen van Morguefile.com
 • Het opslaan en uitprinten van informatie van Altrovino of van haar content providers is in het algemeen enkel toegestaan indien Altrovino hiertoe uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt via de "sla dit op" button.
 • Het opslaan van informatie van Altrovino of van haar content providers in een database is niet toegestaan (met uitzondering van het automatisch "cachen" van de informatie door de browser).
 • Sommige namen, tekens of logo's die op deze website of op de websites van de content providers worden gebruikt zijn geregistreerde (en aldus beschermde) handelsmerken.

5. Slotbepaling

Ieder geschil met betrekking tot deze website wordt door het Belgisch recht beheerst en de rechtbanken van Gent (België) zijn uitsluitend bevoegd.