Privacy

Altrovino respecteert de Privacy van de gebruikers van haar website.

Het verzamelen van "persoonlijke gegevens" via de Altrovino website en het gebruik dat Altrovino van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (BS 18/3/1993, gecoördineerde versie augustus 2003 met de bepalingen omtrent de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 26/6/2003) en de Wet van 11/12/1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24/10/1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (BS 3/2/1999).

Altrovino verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens over de gebruikers van haar website voor marketingdoeleinden, klantenbeheer alsook voor interne doeleinden:

Verzameling van persoonlijke gegevens bij registratie, aankopen en acties:

Altrovino verzamelt persoonlijke gegevens bij de registratie door de gebruiker op de website, bij aankopen door de gebruiker via de website, of bij het al dan niet intekenen op een commerciële actie. Persoonlijke informatie die door de gebruiker wordt verstrekt tijdens de registratie op de website, bij het verrichten van een aankoop, of bij de deelname aan bepaalde acties, kan door Altrovino of door de met Altrovino geaffilieerde ondernemingen worden gebruikt voor (directe) marketingdoeleinden, voor klantenbeheer en om bepaalde diensten te kunnen aanbieden; deze persoonlijke informatie kan ook verstrekt en gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. Uiteraard kan de gebruiker die niet wenst dat zijn persoonlijke gegevens op de hoger beschreven manier worden gebruikt, dit op de daarvoor voorbehouden plaats bij de registratieprocedure aanduiden.

Verzameling van gegevens voor interne doeleinden: profilering, trafiekanalyse, verbetering van aangeboden diensten

Altrovino verzamelt ook persoonlijke informatie voor interne doeleinden, zoals bijvoorbeeld profilering van de gebruikers van de Altrovino website, analyse van de webtrafiek, alsook met het oog op het verbeteren en afstemmen op de gebruiker van de door Altrovino geboden diensten.

Gebruik van "cookies"

Altrovino kan tenslotte gebruik maken van zogenaamde "cookies". "Cookies" zijn minuscule gegevens die op de harde schijf van de gebruiker worden ingeplant om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Het gebruik van "cookies" wordt door websurfers algemeen aanvaard. De meeste belangrijke websites maken er dan ook gebruik van. Altrovino maakt onder meer gebruik van "cookies" om te vermijden dat de gebruiker van de Altrovino website zich voortdurend moet aanmelden om gepersonaliseerde diensten te verkrijgen via zijn gebruikersnaam en paswoord. Je kan het gebruik van cookies in belangrijke mate zelf beheren via je browser. Altrovino kan echter geen optimale werking van de Altrovino website garanderen, indien je het gebruik van cookies via je browser uitschakelt.

Recht op inzage en correctie

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door Altrovino worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon ten allen tijde de verbetering van deze gegevens vragen. Het verzoek tot toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet worden gericht per post met bewijs van identiteit aan Altrovino  bv, Zeeschipstraat 94, 9000 Gent.

Hij/zij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor (directe) marketingdoeleinden via email gericht aan info@Altrovino.be.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

Altrovino behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Uiteraard zal zij de gebruikers van haar website hiervan op de hoogte stellen op haar website of via e-mail.

Geschillen

Ieder geschil met betrekking tot deze website wordt door het Belgisch recht beheerst en de rechtbanken van Gent (België) zijn uitsluitend bevoegd.